Staletá Praha 2/2022

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

188

catalog Tištěná verze

120 Kč

skladem

Koupit
Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Články / Articles                                                                                                                                                                                                   

  • Jan Havrda, Pavel Taibl, Michal Tryml / Archeologický výzkum na zahradě Anežského kláštera v Praze. K poznání předlokačního osídlení severovýchodní části Starého Města. Vyhodnocení archeologických výzkumů probíhajících na klášterní zahradě od 60. let 20. století eviduje pro dobu před založením kláštera v letech 1231–1232 pouze řídké periferní využití jejího pozemku, současně bylo příležitostí prezentovat předlokační lokality v blízkém okolí a ve zkratce načrtnout postup osídlování staroměstských říčních teras. 
  • Zdeňka Sůvová, Petr Kočár, Romana Kočárová, Tomasz Cymbalak / Archaeozoological and archaeobotanical findings from the excavations at Národní Avenue in Prague. Proměny konzumpčních strategií obyvatel jednoho novoměstského domovního bloku na základě výsledků environmentální části záchranného archeologického výzkumu na ploše nové multifunkční budovy DRN.
  • Jiří Fomín / Rudolfínské sluneční hodiny s planetními hodinami a gregoriánským kalendářem. Neznámý přístroj Erasma Habermela. Koncepce vzácného přístroje od dvorního hodináře Rudolfa II., dnes součásti inventáře zámku Rájec nad Svitavou, odráží dobu vrcholícího zájmu o astronomii, astrologii a nástupu gregoriánského kalendáře.
  • Michal Tryml / Jeden flútek český. Nekvalitní náhražková mince z husitských časů byla nalezena v hrobě na pohřebišti kostela sv. Benedikta v pozici obolu mrtvých u skeletu, jehož radiokarbonové datování bylo stanoveno až mezi roky 1466–1644, a výrazná časová prodleva mezi ražbou mince a pohřbem tak otevírá řadu otázek.
  • Jarmila Čiháková / Opevnění jižního a východního obvodu raně gotického předchůdce dnešní Malé Strany. Nepočetné nálezové situace dokumentované archeologickými a stavebněhistorickými výzkumy jsou podkladem pro rekonstrukci průběhu, stavební podoby a periodizace zděného opevnění Nového města pod hradem Pražským z poloviny 13. století a jeho dalších úprav realizovaných do doby jeho zániku ve 2. polovině 14. století.
  • Miroslav Kovář, Martin Musílek / Domy s věží v Praze. Ke středověké zástavbě a dataci objektů čp. 400 až 403 v Rytířské ulici ve světle nejnovějších výzkumů. Výsledky novějších výzkumů jednoho bloku domů na Havelském městě v Praze, původně patrně opatřených věžemi, přinášejí nový pohled na dataci zjištěných architektonických článků, díky němuž dospívají autoři k závěrům, že domy s věžemi vyrůstaly někdy v širším období kolem poloviny 13. století a že se na jejich výstavbě alespoň zčásti podílela lokální stavební huť.

Aktuality                                                                                                                                                                                              

  • Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v roce 2021