Odborné knihy

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání odborných knih zabývajících se nejrůznějšími aspekty péče o památky a výzkumu památkového fondu byl od roku 2015 začleněn do výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ. Důvodem byl požadavek poskytovatele na větší homogenitu a transparentnost finančních prostředků použitých na realizaci výsledků výzkumu NPÚ tištěnou formou.

B- Odborná kniha

CENKOVÁ, Pavla 2013: Vkusné & solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880. Brno. 978-80-85033-49-6.

CICHROVÁ, Kateřina 2014: Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká a Český Krumlov. České Budějovice. ISBN 978-80-87890-02-8.

GAŽI, Martin – HANSOVÁ, Jarmila 2012: Svatyně za hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. České Budějovice. ISBN 978-80-85033-40-3.

GAŽI, Martin – HANSOVÁ, Jarmila – BELŠÍKOVÁ, Šárka 2013: Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa. České Budějovice. ISBN 978-80-85033-51-9.

HABÁN, Ivo 2014: Mary Duras. Řevnice. ISBN 978-80-7467-063-3.

HANSOVÁ, Jarmila a kol. 2014: Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. České Budějovice. ISBN 978-80-85033-54-0.

HAVRDA, Jan – TRYML, Michal 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Praha. 978-80-87220-12-2.

LAVIČKA, Roman 2013: Pozdně gotické kostely na rožmberském panství. České Budějovice. ISBN 978-80-85033-47-2.

MUDRA, Aleš 2012: Ecce panis angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620). Praha. ISBN 978-80-87104-92-7.

NACHTMANNOVÁ, Alena 2012: Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku. Praha. ISBN 978-80-86516-51-6.

PATRNÝ, Michal – BERÁNEK, Jan 2014: Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně. Historický a stavební vývoj.  České Budějovice. ISBN 978-80-87082-31-7.