Zprávy památkové péče 3-4/2020

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

160

catalog Tištěná verze

350 Kč

skladem

Koupit

Závěrečné dvojčíslo jubilejního 80. ročníku Zpráv památkové péče přináší řadu podnětných studií věnovaných štukatérskému umění raného novověku, ke kterému, jako k „art minor“, naše uměnověda přistupuje spíše s macešským odstupem. Příspěvky představují žeň z první fáze projektu MK ČR programu NAKI II „Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě“, který má zmapovat památkový fundus štukatur 16. století a prvních decenií 17. století. Jsou pojaty interdisciplinárně a zahrnují vedle uměnovědných analýz i výsledky technologických restaurátorských průzkumů i metodologické podněty či návrhy na restaurování.

Úvodní příspěvky se věnují obecnějším otázkám fenoménu renesančního štuku, jeho postavení v hierarchii raně novověkých uměleckých disciplín, zkoumají unikátní skripta ze začátku 19. století zachycující receptury štukatérského umění, pojednávají o ikonografických programech štukové výzdoby či její typologii. Dílčí studie věnované uměleckohistorické, technologické a metodologické problematice konkrétních památek štukového umění přinášejí nejenom překvapující objevy získané in situ restaurátorským a technologickým výzkumem anebo archivními rešeršemi, ale zároveň umožňují poznatky o zkoumaných památkách včlenit do širších souvislostí.

Obsah:

In medias res

 • Petr Kuneš, Renata Tišlová / Fenomén renesančního štuku a jeho reflexe v současnosti
 • Ondřej Jakubec, Pavel Waisser / Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě: možnosti a metody výzkumu, dosavadní stav poznání
 • Jana Zapletalová / Štukatér Antonio Melana a migrace umělců z Arogna
 • Milena Poeta, Jana Waisserová / Poznatky k historii štukatérství ze sktript Francesca Carradoriho
 • Pavel Waisser / Ještě jednou k výzdobě tzv. Soudnice zámku v Bechyni
 • Veronika Řezníčková / Štukové dekorativní systémy ve vzájemné symbióze. Recepce italských vzorů na Moravě
 • Zdeněk Kovařík, Zdeňka Míchalová, Renata Tišlová / Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského pomezí
 • Veronika K. Wanková, Renata Tišlová, Peter Majoroš, Vojtěch Krajíček / Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích
 • Petr Hečková, Zdeněk Kovařík, Petr Kuneš / K památkovým aspektům a revizi poznání jindřichohradeckého Rondelu
 • Zdeňka Míchalová, Lucie Bartůňková, Renata Tišlová / Renesanční štukové sochy Adama a Evy na zámku v Telči
 • Lucie Bartůňková, Pavla Jandová, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová / Zpráva z průzkumu devastovaných štukatur zahradního pavilonu zámku v Gořanově

Materiálie, studie

 • Róbert Antal / Vlastníctvo a ochrana hnuteľných archeologických nálezov

Různé

 • Vilém Faltýnek / Památkářská sanitka jezdí bez majáčku. Rozhovor s Mgr. Danielou Zacharovou, PhD., z Odboru preventivní údržby památek Památkového úřadu Slovenské republiky
 • Martin Pavlíček / Malováno dlátem. Sousoší sv. Jana Nepomuckého v Oseku a fenomén multiplikací maleb a grafik v barokním sochařství
 • Marek Ehrlich, Božena Pacáková-Hošťálková / Vzpomínka na Ing. Marii Pavlátovou
 • Stanislava Kučová, Eva Lukášová, Josef Štulc / Za profesorem Janem Bouzkem

Semináře, konference, akce

 • Jan Malíř / Konference „Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod: mezi Čechami a Evropou“

Recenze

 • Jakub Bachtík / Skromné základy