Návštěvní řád státního zámku Mníšek pod Brdy

Národní památkový ústav 

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V PRAZE

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

STÁTNÍHO ZÁMKU MNÍŠEK POD BRDY

(dále jen „památkový objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Památkový objekt je součástí kulturní památky chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna památkového objektu je v návštěvních dnech otevřena 10 min. před začátkem první prohlídky:
  1. leden: so + ne 11.00–15.00 hod.
  2. únor: so + ne 11.00–15.00 hod.
  3. březen: so + ne + svátky 11.00–15.00 hod.
  4. duben: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  5. květen: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  6. červen: út–ne 10.00–16.00 hod.
  7. červenec: út–ne + svátky 10.00–17.00 hod.
  8. srpen: út–ne 10.00–17.00 hod.
  9. září: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  10. říjen: út–ne + svátky 10.00–15.00 hod.
  11. listopad: so + ne + svátky 11.00–15.00 hod.
  12. prosinec: so + ne 11.00–15.00 hod. (V prosinci otevřeno do třetí adventní neděle. Dále otevřeno 31. 12. a 1. 1. dle informací na www.zamek-mnisek.cz.)
 2. Návštěvní provoz může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být zámek pro veřejnost i zcela uzavřen. Při havárii a v průběhu vánočních svátků je zámek uzavřen.
 3. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách: www.zamek-mnisek.cz.
 4. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy bez průvodce a prohlídkové okruhy s průvodcem.
 5. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.
 6. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 4 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina s méně než 4 návštěvníky vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky v daný den se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.
 7. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to prostřednictvím e-mailu mnisek@npu.cz. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec nejpozději 15 minut před sjednanou dobou pro začátek prohlídky u pokladny památkového objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku do památkového objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu a na jeho webových stránkách www.zamek-mnisek.cz.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá bez náhrady.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce interiérů památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
 2. Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na to, aby ostatní návštěvníci ani výklad průvodce nebyli nepřiměřeně rušeni a na zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 – OCHRANA A BEZPEČNOST

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu památkového objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi. Na prohlídkových okruzích je obuv chráněná návleky.
 5. V památkovém objektu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, objemnými taškami, tyčovými či mokrými deštníky a zvířaty.
 8. Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  4. jíst a pít v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem;
  5. propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;
  6. dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízením, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;
  7. manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny/návštěvnického centra;
  8. dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu.
 10. Pohyb zvířat v památkovém objektu:
  1. Vstup se zvířaty je do památkového objektu striktně zakázán s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých trasách je pohyb s asistenčními psi z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa.
  2. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.
 11. V interiérech památkového objektu je zakázáno fotografování, natáčení a pořizování jiné dokumentace vyjma místností, které návštěvníkům specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky, ve kterých je fotografování s respektem k ostatním účastníkům prohlídky povoleno. V případě, že je fotografování povoleno, není tak možné činit s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Fotografovat průvodce bez jeho vysloveného souhlasu není povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Uložení objemných zavazadel je možné v místech k tomu určených. Správa zámku neodpovídá za jakékoliv ztráty. Kouření je zakázáno v celém zámeckém areálu. Kola mohou návštěvníci odkládat do stojanů k tomu určených. Je zakázáno kola opírat o fasádu zámku. Správa zámku neodpovídá za jakékoliv ztráty na zařízení kol a jich samotných ani za jakýkoliv další odložený soukromý majetek v celém prostoru areálu zámku. Automobily parkují před areálem, vjezd do areálu povoluje správa objektu. Volný pohyb psů a koní je zakázán.
 2. Při prohlídce interiérů památkového objektu nebo v případě, že je v památkovém objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail: mnisek@npu.cz. Vyjádřit pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na správě objektu nebo přímo na územní památkové správě v Praze.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem podpisu; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Národní památkový ústav 

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V PRAZE

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU A ZAHRADY

STÁTNÍHO ZÁMKU MNÍŠEK POD BRDY

(dále jen „park, zahrada“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PARKU A ZAHRADY

Park a zahrada jsou součástí kulturní památky chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Park a zahrada jsou přístupné dle otevírací doby zámku. 
  1. leden: so + ne 11.00–15.00 hod.
  2. únor: so + ne 11.00–15.00 hod.
  3. březen: so + ne + svátky 11.00–15.00 hod.
  4. duben: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  5. květen: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  6. červen: út–ne 10.00–16.00 hod.
  7. červenec: út–ne + svátky 10.00–17.00 hod.
  8. srpen: út–ne 10.00–17.00 hod.
  9. září: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  10. říjen: út–ne + svátky 10.00–15.00 hod.
  11. listopad: so + ne + svátky 11.00–15.00 hod.
  12. prosinec: so + ne 11.00–15.00 hod. (V prosinci otevřeno do třetí adventní neděle. Dále otevřeno 31. 12. a 1. 1. dle informací na www.zamek-mnisek.cz.)
 2. Přístup do parku a zahrady může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) mohou být park a zahrada pro veřejnost i zcela uzavřeny. Vstup není při těchto situacích umožněn ani držitelům permanentní vstupenky. Při nepřízni počasí, sněhové pokrývce, havárii a v průběhu vánočních svátků je park uzavřen.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup do parku a zahrady je pro návštěvníky zdarma.
 2. Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup do parku a do zahrady zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Prohlídka i pobyt v parku a v zahradě je bez průvodce.

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. V parku a v zahradě je zakázáno:
  1. Požívat alkohol a jiné omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je vstup zakázán.
  2. V zahradě je zakázáno kouřit (i elektronické cigarety, kromě vyznačených ploch), rozdělávat a používat otevřený oheň.
  3. Zahazovat nedopalky na zem, rozdělávat a používat otevřený oheň.
  4. Používat veškerou pyrotechniku.
  5. Nošení zbraní.
  6. V parku a v zahradě je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru v parku a v zahradě se nacházející.
  7. Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení parku a zahrady, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení a dalších přírodních a stavebních prvcích.
  8. Koupat se v kašnách, okrasných jezírkách a v zámeckém rybníku.
  9. Využívat travní plochy k piknikům; výjimkou jsou k tomu vyznačené plochy.
  10. Krmit zvířata chovaná NPÚ. Slézat či jinak narušovat jejich příbytky.
  11. Jezdit a parkovat motorovými vozidly a opírat dopravní prostředky (kola, koloběžky apod.) o zeď či je odkládat na jiná než k tomu vyhrazená místa. 
  12. Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
  13. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše; znečišťovat jakýmkoliv způsobem. 
  14. Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
  15. Létat s drony; případné výjimky povoluje správa zámku, kontakt 606 649 207.
  16. Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“. Případné výjimky povoluje po dohodě správa zámku, kontakt 606 649 207.
  17. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků.
  18. Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
 3. Pro ochranu parku, zahrady a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 4. Při prohlídce a pobytu v parku a v zahradě je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty parku a zahrady. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP DO PARKU A DO ZAHRADY S JÍZDNÍM KOLEM A DALŠÍMI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

 1. Do parku a zahrady je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod. zakázán, není-li v parku a v zahradě přímo vyznačená cyklistická trasa.
 2. Pro zaparkování jízdních kol a koloběžek je návštěvník povinen využít výhradně stojanů v průjezdu. Za odložená kola a jakýkoliv další soukromý majetek v celém areálu zámku správa zámku nezodpovídá.

Článek 7 – VSTUP DO PARKU A DO ZAHRADY SE ZVÍŘATY

 1. Do parku i zahrady je vstup se zvířaty povolen za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku Národního památkového ústavu.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.

Článek 8 – HERNÍ PRVKY V PARKU A V ZAHRADĚ

 1. Park je bez herních prvků.
 2. Za bezpečnost dětí při užívání herních prvků nesou zodpovědnost jejich zákonní zástupci/osoba, která je do parku a zahrady doprovodila.

Článek 9 – FOCENÍ A NATÁČENÍ

 1. V parku a v zahradě je umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu s výjimkou svateb, které se nekonají přímo na památkovém objektu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
 2. Focení a natáčení pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: mnisek@npu.cz.
 3. V případě, že je v parku nebo v zahradě pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 10 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Specifická ustanovení se neuplatňují. 

Článek 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucího správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: mnisek@npu.cz nebo 606 649 207.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem podpisu a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Národní památkový ústav 

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V PRAZE

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NÁDVOŘÍ

STÁTNÍHO ZÁMKU MNÍŠEK POD BRDY

(dále jen „nádvoří“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST NÁDVOŘÍ

Nádvoří je součástí kulturní památky chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Nádvoří je přístupné dle otevírací doby zámku. 
  1. leden: so + ne 11.00–15.00 hod.
  2. únor: so + ne 11.00–15.00 hod.
  3. březen: so + ne + svátky 11.00–15.00 hod.
  4. duben: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  5. květen: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  6. červen: út–ne 10.00–16.00 hod.
  7. červenec: út–ne + svátky 10.00–17.00 hod.
  8. srpen: út–ne 10.00–17.00 hod.
  9. září: út–ne + svátky 10.00–16.00 hod.
  10. říjen: út–ne + svátky 10.00–15.00 hod.
  11. listopad: so + ne + svátky 11.00–15.00 hod.
  12. prosinec: so + ne 11.00–15.00 hod. (V prosinci otevřeno do třetí adventní neděle. Dále otevřeno 31. 12. a 1. 1. dle informací na www.zamek-mnisek.cz.)
 2. Přístup do nádvoří může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být nádvoří pro veřejnost i zcela uzavřeno. Vstup není při těchto situacích umožněn ani držitelům permanentní vstupenky. Při sněhové pokrývce, havárii a v průběhu vánočních svátků je nádvoří uzavřeno.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup do nádvoří je pro návštěvníky zdarma.
 2. Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup na nádvoří zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Prohlídka i pobyt na nádvoří je bez průvodce.

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Na nádvoří je zakázáno:
  1. Požívat alkohol a jiné omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je přístup na nádvoří zakázán.
  2. Kouřit (i elektronické cigarety, kromě vyznačených ploch), rozdělávat a používat otevřený oheň.
  3. Používat veškerou pyrotechniku.
  4. Nošení zbraní.
  5. Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení nádvoří, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení a dalších přírodních a stavebních prvcích na nádvoří včetně lezení na kašnu a do ní.
  6. Jezdit a parkovat motorovými vozidly a opírat dopravní prostředky (kola, koloběžky apod.) o zeď či je odkládat na jiná než k tomu vyhrazená místa. 
  7. Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
  8. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše; znečišťovat jakýmkoliv způsobem nádvoří. 
  9. Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
  10. Létat s drony; případné výjimky povoluje správa zámku, kontakt 606 649 207.
  11. Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“. Případné výjimky povoluje po dohodě správa zámku, kontakt 606 649 207.
  12. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků.
  13. Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
 3. Pro ochranu nádvoří a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 4. Při prohlídce a pobytu na nádvoří je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty nádvoří. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ S JÍZDNÍM KOLEM 

 1. Na nádvoří je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech apod. zakázán, není-li na nádvoří přímo vyznačená cyklistická trasa.
 2. Pro zaparkování jízdních kol a koloběžek je návštěvník povinen využít stojany v průjezdu do nádvoří. Za odložená kola a jakýkoliv další soukromý majetek v celém areálu zámku správa zámku nezodpovídá.

Článek 7 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ SE ZVÍŘATY

 1. Na nádvoří je zvířatům vstup povolen za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku ve správě Národního památkového ústavu.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.

Článek 8 – FOCENÍ A NATÁČENÍ

 1. Na nádvoří je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
 2. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: mnisek@npu.cz.
 3. V případě, že je na nádvoří pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 9 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Specifická ustanovení se neuplatňují. 

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucího správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: mnisek@npu.cz nebo 606 649 207.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem podpisu a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.